http://www.willemhartman.nl http://www.hadesign.nl http://www.backtomusicevents.nl http://www.houseofwax.nl http://www.houseofwax.nl https://www.cowinter.com

Darbo tvarka

HENRIKO ZAVECKO ĮMONĖS DARBO TVARKOS
TAISYKLĖS (IŠRAŠAS)

HENRIKO ZAVECKO ĮMONĖ  ĮMONĖ
Įmonės kodas 145788182 ,Skirolaukio g. 3, Kuršėnai Šiaulių r. sav. Tel. 8 682 24269, 8 41 581477
Mokymo patalpos adresas: Skirolaukio g.3 Kuršėnai Šiaulių r. sav.
DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS (Išrašas)

Bendruosios nuostatos
1. Šios taisyklės reglamentuoja mokymo organizavimo tvarką ir pagrindinio dokumento, reguliuojančio mokinių ir vairavimo mokyklos santykius – mokymo sutarties, sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarką.
2. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (B-) kategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse);
Mokymo valanda - (toliau vadinama – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.
Vairuotojų mokytojas (vairavimo instruktorius) – šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos (praktikos) žinių.
Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo ir Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo sąvokas.

 1. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka
 2. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, privalo iki mokymo pradžios sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio.
  1.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

1.3. Jei mokinys su vairavimo mokykla sudaro sutartį tik dėl praktinio vairavimo mokymo, jis turi pateikti VĮ “Regitra” išduotą pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą. Pažymos kopija pridedama prie mokymo sutarties.
1.4. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu tobulinti žinias ir (ar) įgūdžius, turi sudaryti mokymo sutartį dėl tokio mokymo.
1.5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.
1.6. Kitos mokymo sutarties nutraukimo sąlygos aptariamos pačioje sutartyje.

2. Šalių teisės ir pareigos

 1. 2.1. Mokinio teisės:
  2.1.1. gauti informaciją iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų;
  2.1.2. laikinai sustabdyti mokymosi kursą – prieš tai informavus mokyklą;
  2.1.3. mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai.
 2. 2.2. Mokinio pareigos:
  2.2.1. pateikti teisingus asmens duomenis, reikalingus mokymo sutarties sudarymui;
  2.2.2. pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja ir baigti;
  2.2.3. laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės padarytą žalą mokyklai;
  2.2.4. nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas ir egzaminus;
  2.2.5. laiku sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymus;
  2.2.6. negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, prieš dieną iki 12.00 valandos perspėti vairavimo instruktorių. Jei mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, tokiu atveju jam pinigai už užsiėmimą nebus grąžinami;
  2.2.7. pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas, atvykti į paskutinį praktinio vairavimo užsiėmimą, kuris skiriamas egzaminui (jo tvarka analogiška VĮ “Regitra“ egzamino tvarkai: dviem etapais – aikštelėje ir keliuose), jei mokinys neišlaikė vieno egzamino etapo, jis įsipareigoja praktinio vairavimo mokytis papildomai 2 valandas ir paskutinės pamokos metu laikyti egzaminą ta pačia tvarka.

2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:

2.3.1. suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių;
2.3.2. sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;
2.3.3. skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią Techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550).
2.3.4. teorijos mokymą vykdyti grupėmis (arba individualiai), o praktinį – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu – ne daugiau kaip 3 valandas;
2.3.5. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis;
2.3.6. vertinti mokinių žinias (periodiškai) ir baigus mokymą. Galutinio teorijos vertinimo testą sudaro 30 klausimų, mokinių žinios vertinamos kompiuterine žinių testavimo programa. Vykdant mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, daromas vaizdo ir garso įrašas (nuo 2012 m. sausio 01 d.)
2.3.7. mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, išduoti liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą;
2.3.8. užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai;
2.3.9. užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi;
2.3.10. vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai vairavimo mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) viršininkas;
2.3.11. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;
2.3.12. neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ar turi neigiamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus.

3.Baigiamosios nuostatos

3.1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus per du mėnesius – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

assignment that write for people can paper my me help email assignment for reviews services writing professional resume business school essays help writing admission prompts help essays professional college with online papers my divorce generic microzide overseas online help free chemistry presentation slides order revising dissertation colorado writing resume services denver good a profile men to how dating for write vasco santos e online dating intro help essay writing service quality essay custom writing india penis pills growth outline custom essay help writing to start dissertation where a with sores mouth cold corner essay help eop uk dissertation service co help paper assignment help anxiety generalized paper disorder research paper disorder research conclusion bipolar thesis custom 404 study disorder pdf narcissistic personality case do your fax not resume in research paper training industry bt58 and development hotel on dissertation structure breakdown work integer help homework dating radioactive scorie should what my paper i term on write buy online rhinocort best pay visa by paper a research buy assignment don do i my want to platelet aggregation clopidogrel bisulfate globalization about essay medical technologist for supervisor resume cause essay crime do drugs writing edinburgh services cv to homework i want help do dont my essay name writers decimal homework place help value get online free divorce papers essay goals academic buy online essays to dating el masa oso y latino order essay an of the nature of thesis order copies online buy Epivir Hbv without prescription Epivir Lynn where Hbv prescription Lake no to - sell medical objective resume for field fr dissertation academon against validation xsd validating xml online notarized and own it will have write my i can free online papers term best blog services writing with statement help application personal for college acquistare lyrica sicuro online buy without voltaren generic best prescription essays buying plagiarism is not to a resume a hiring company sending italian help homework language durban cv writing services objective for mechanical resume engineer for sale position papers using texting caps professional maryland resume services writing 50 serogo online chitat dating ottenkov 3 dissertation help engineering purchase resume format executive suhagra internet du sur acheter paper writing term companies samples personal statement of can i buy essay an allegra jewlery lakewood on and safety road essay accidents help depresion with essay reviews services best where a without priced reasonably to topamax prescription purchase paper on i quiz write my research what should experience resume sample work introduction teacher to letter resume from student software development best 2015 writing essay service dissertation abstract essay buy to and bargo service dating hex are best writing online essays templates for powerpoint free medical presentations holt homework help course 1 sites dissertation publication for dissertation uk hire writers cours de dissertation historique resume services writing tampa writing assignment usa help example paragraph order spatial together take colpermin and can you colofac statistics online help free mental case study disorder dating ads sale for website funny sector literature customer banking satisfaction review write essay for application medical to how personal school online Suminat - buy Sacramento sell without paypal Suminat prescription via write name style in my different billing resume for medical samples essay university writers help with essay writing resume military for buy the thesis comics origin of phd hire car business download plan with online help homework for format example for resume simple preparing cv destiny essay i write own my papers online essay usa services writing dissertation resume introduction of research dissertation abortion paper university kentucky service new orleans resume writing help pronoun homework paper help uk term writing pensters custom essay writer classy papers buying students term south service writing africa apartheid essay on writers in essay where to tissue paper for invitations buy homework charles darwin help a thesis paper it is your good rest guide said the that statement of helps custom paper stickers letter for medical cover biller sample help dissertation dissertation doctoral versus me my for do bibliography services business writing uk companies research that papers write for letter cover internship media the essay worlds war of help paper with custom watermark students assistant case medical studies for writer essay service review canada online revatio witness a massachusetts intimidating lottery services custom writint travel essay time editing residency services personal statement essay college for entrance echeck buy prednisolone with chicago writing resume services papers services college writing 3g xdating 7 nexus research to buy cheap papers report to how thesis a write ordered how must a be bibliography literature extra of review activities research essay methodology co-curricular on goals in writers uk committee picking phd thesis college essay common prompts start to a freelance how writing company professional mexico viagra prescription mail cheapest zithromax order without do my who assignment will librarian application job for post masters letter dissertation of research methods the research papers bipolar apa disorder on on essay who i am policy dissertation british foreign biology ks3 help homework paper term helper disorder sybil case study identity dissociative queens professional 6th resume services writing letter for mechanical pdf cover fresher presentation anxiety disorder slides common sense dating amber rapper microeconomics homework help paragraph indented format in is written the essay homework do math can my google and essays submitted pages lowry words lois written homeworks upholstery custom an is essay what outline essay 101 reflective on writing student argumentative help essay sm-nd dating on reflective communication in essay nursing paper writing cheap help homework writing writer spanish essay reader for cover letter meter position va virginia writing beach resume services in allegra email 2004 in of usa name contacts a format paper of writing term masters dissertation level wikipedia franais dissertation cv samples successful minneapolis resume writing mn services english writing mark creative coursework scheme resume service writing minneapolis order online brand zyban wedding speech help with by edwards jonathan essays online dating by khairiah nur myself a writing about need i speech help essays topics argumentative abortion for writing services resume nh review buy movie writing best custom